...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަލިފައިގައިހިފުން
މ.
(1) މީހަކު ދެރަކުރުމަށް އެމީހެއްގެ ފުށުން ވެފާއޮތް ދެރަކަމެއްގެ ވާހަކަ ގޮވައިލުން.
(2) މީހެއްގެ ކިބައިގައި އަށަގެންފައި ހުންނަ އެމީހަކު ލަދުގަންނަންޖެހޭ ސިފައެއްގެ ވާހަކަ ގޮވައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ