...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަގަ
ނ.
(1) ވައްތަރު.
(2) ކަހަލަ.
(3) އެކުވެރިވެގެން އުޅޭ ދަށް ފަންތީގެ ބައިގަނޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ނިބޫ . ފުރަސޫތާ . ފުރަސޫތާވެނުފަން . ދަށްބަގަ . ދިޔަފުރަސޫތާ . ދެރަބަގަ . ތަންނި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ