...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން
"ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން" (މިސާލުބަހެއް) (1) އެއްޗެއް ނުހަނު ގިނައިން ހުރި ތަނަކަށް ހަމަ އެކަހަލަ އެއްޗިހި ވިއްކަން ގެންދިއުން.
(2) މަޖާޒު:
ކަމެއްގެ މާހިރަކަށް އެކަމެއްގެ ގޮތް ކިޔައި ދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަސަރާއަށް ކަދުރު ވިއްކުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ