...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސް
ވައިގެން ދުއްވާ ބޮޑު އެއްގަމު އުޅަނދެއް.
(6) އިބާރާތެއް ދޭހަވާ ވަކިވަކި އިބާރާތް.
މިސާލު:
ހަރުބަސް، މިސާލުބަސް.
(7) ބުނާ ބުނުން.
(8) ކަމަކާމެދު މީހަކު ކަނޑައަޅާ ބުނާގޮތް.
(9) ކަމަކާމެދު މީހަކު ދެކޭގޮތް.
މިސާލު:
މިކަމާމެދު މުޙައްމަދުގެ ބަހެއްވެސް ހޯދާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަ . ހަށަހޮއްލުން . ހަށަބަހަ . ހަށަބަސް . ހަނގުރާމަ . ހަނޯބެރުން . ހަންމޯ . ހަރާންފަދަތޯއްޗެއް . ހަރިޖެހުން . ހަރުބަސް . ހައްބަ . ހައްޕުކިއުން . ހަމަ . ހަމައެކަނި . ހަތަރުއަރި . ހަތަރުމުރިނގު . ހަލަނި . ހަލަނިކަން . ހަލަބޮލި . ހަލަބޮލިކަން . ހަލަބޮލިވުން . ހަސް . ހަސްކާ . ހަޔާތް . ހަޔާތްގޮވުން . ހާނބަސް . ހާއްޔޯ . ހާދަހާ . ހާދަހާވާ . ހާލަކުންނާދަލަކުން . ހާސަރު . ހާސަރުދެމުން . ހިނިވަރުނަ . ހިނިވަރުނަކުރެއްވުން . ހިނިވަރުނަވުން . ހިންގައިލުން . ހިޅު . ހިމަހޯއްދުން . ހިތާވުން . ހިތުގައި ގާގަނޑެއްހެން އޮތުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހިތްޙަލާލުއަތުލުން . ހިލަންހުވަން . ހިޔައުކުރުން . ހިޖުރައޮޅުން . ހުށޫ . ހުރޫ . ހުޅަތް . ހުޅުހުޅު . ހުވަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ