...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސް ފުރޮޅުން
މ.
ބަހުގެ އަކުރުތައް އިސްފަސް ކުރުން ނުވަތަ އޮޅުވުން.
މިސާލު:
(ހ) ލަކޭ - ކަލޭ.
(ށ) މަދަރުވެރިކަން، ދަރުމަވެރިކަން.
(ނ) "ތުންގުރާހުޅަވާތިފަޅުކަ" ހުޅަނގުފަރާތުން ކަޅުވާތި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ