...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްނުވިކުން
މ.
(1) ބުނާބަހުގެ އަގެއް ނެތުން.
(2) އެމީހަކު ބުނާ ބަހެއް އެހެން މީހުން ގަބޫލު ނުކުރުން.
(3) އަމުރު ނުހިނގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ