...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ.
"ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ..
(ހަރުބަސް) ބަސްގަބޫލު ނުކުރާ ބަޔަކަށް މަގުދައްކާ މީހަކަށް ނުވާށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަސްނުވިކޭ އޮޑީގެ ދިރުނބާކޮޅަށް ނާރާށެވެ. .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ