...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްއެހުން
މ.
(1) ކިޔަމަންތެރިވުން.
(2) ބުނާބަސް ގަބޫލު ކުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބުނާބަސްއެހުން . ކިޔަމަން . ކިޔަމަންވުން . ކިޔަމަންގަތުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ