...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަސްދާޖެހުން
މ.
(ސ) ގުދަނެއްގައި ނުވަތަ އެހެންވެސް ތަނެއްގައި އެފަދަ ތަނެއްގައި އެއްބަސްތާ އަނެއްބަސްތާއާ ޖެހޭގޮތަށް ހުސްތަންކޮޅެއް ދޫނުކޮށް ބަސްތާތަކެއް ބެހެއްޓުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ