...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑި
ައިލާގޮތަކުން އިވޭ އަޑު.
(8) ބައެއް ބާވަތުގެ ރޯފަތް އަނދަމުންދާއިރު އެއިން އިވޭ އަޑު.
(9) ގުޅަ ތެލުލާއިރު ގުޅަ ފަޅައިގެންދާ އަޑު.
(01) ތަންތަނަށް ގިރިސްޖަހަން ގެންގުޅޭ އާލާތެއް.
(11) ގޭސް އުނދުން ރޯކުރުމަށް އަލިފާން ކެނޑޭގޮތަށް ހަދައިފައި އޮންނަ އާލަތެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުބަޑި . ހަރު . ހަރުމަތީބަޑި . ހައިކަ . ހަވާ . ހަވާއެރުވުން . ހަދިޔާބަޑި . ހަލާބަޑި . ހެވި . ހެވިން . ހެވިކަން . ނާބަ . ނާޅު . ނިވާލި . ނިވާލިއެޅުން . ރަށުމީހާ . ރައިފަލު . ރުއްނަރު . ބަނބުޅަންބޮނޑި . ބަންޑާރަކޮށި . ބަރުހަތިޔާރު . ބަތާސާ . ބަޑިހަރު . ބަޑިހެވި . ބަޑިހެވިކަން . ބަޑިހެލުން . ބަޑިބުރުޒު . ބަޑިބެރު . ބަޑިބޭސް . ބަޑިބޭސް މުގުރާ މީހުން . ބަޑިބޭސް މުގުރުން . ބަޑިކުޅި . ބަޑިކުޅި އުނބު . ބަޑިކުޅިމައު . ބަޑިކުޅިމާ . ބަޑިކޮޅު . ބަޑިކޮޅުހިފާކަން . ބަޑިއެޅުން . ބަޑިއެދުރުކަލޭގެ . ބަޑިފަސްގަނޑު . ބަޑިދަނޑި . ބަޑިދަނޑިއެޅުން . ބަޑިތަކުރުވިހޭރޭ އަލަފަތް އައިހެން . ބަޑިގޮވުން . ބަޑީލާ . ބާރޯޒު . ބިންދާބަޑި . ބުން . ބުންކުރަ . ބުރުޒު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ