...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިހެލުން
ދޭތެރެއަށް ރަދުންގެ އަރިހުގައި ލަޝްކަރިން ހާޒިރުވެ ހެޔޮދުޢާކުރައްވައި ފުރޮޅުމަތީ ބާއްވައިފައި އޮންނަ ބަޑިޔެއް ހަލުވައި ލެއްވުމެވެ.
މިބަޑިހަލުވައިލެއްވުމާއެކު ބޮޑުކޯއްޓޭ ބުރުޒުންނާއި ނާނޭ ބުރުޒުންނާއި، އާބުރުޒުންނާ، މިކޮންމެ ބުރުޒަކުން ބަޑިޔެއް ޖަހާނެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ