...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިކޮށި
ނ.
(1) ރަސްމީގޮތުން ބަޑީގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ބަނޑުހަނޑޫ ދެއްވާފައި ތިބޭ ހަތަރުބައި މީހުންކުރެ ބައެއް.
(2) މިބައި މީހުންނަށް އެމަސައްކަތް ކުރަން ދެއްވާފައިވާ ބިން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުފަޓާސް . ފާދިއްޕޮޅު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ