...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިގޮވުން
މ.
(1) އެތެރޭގައި ހޮއިހެދިފައިވާ އެއްޗެއް ނުވަތަ ވައިވަދެފައިވާ އެއްޗެއް ފަޅައިގެންގޮސް އަޑުއިވުން.
(2) މީހަކު ކުރިކަމަކާ ނުލައި ބަޑިޔެއްގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ