...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޑިޖެހުން
(3) ފޮށާފަދަ ތަކެތި ފޮޅާލައިގެން އަޑުގޮއްވުން.
(4) ފަންތޮށިގަނޑަކުން ނުވަތަ އެހެންވެސް އެއްޗަކުން ތަނެއްގައި އަޑުގޮވާނޭހެން ޖެހުން.
(5) މަޖާޒު:
ރުޅިއައިސްގެން އެއްޗެހި ގޮވައިގަތުން.
(6) ބައެއް އެއްޗެހި ތެލުލައި ހަނާކުރަމުންދާއިރު ފަޅައިގެން ދާއަޑު ގޮވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ކޮތަޅުކެނޑުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ