...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޔަކު
ނ.
(1) ޖަމާޢަތެއް.
(2) ބަޔެއް.
(3) މީހުންތަކެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނގުރާމަ . ހަނުކިޔާލަވަ . ހަޅުތާލު . ހަޅުތާލުކުރުން . ހަޅޭލުން . ހައްމަތަކުރުން . ހަތިޔާރުބެހެއްޓުން . ހިނގައިލުން . ހިއްޗަށްދިއުން . ހިތްހިތަކަށްވުން . ހިލުން . ހުއްދަފަތާ ނިކުތުން . ހޭލަމޭލަ . ހޭލަމޭލަވުން . ހޮވުން . ހޯހިރިބެލުން . ހޯބޯ . ހޯބޯލެވުން . ނަގާކިއުން . ނަގިލިލުން . ނާމާންބޭފުޅުން . ނޯޓިސްދިނުން . ރަހީނުކުރުން . ރަންޏަކު ދަރިއެއްބޮޑެއް ނުކުރާނެއެވެ. . ރަކަރަކަ . ރަކަރަކަ އެޅުން . ރަސްކަން . ރަސްކަންކުރުން . ރާންރާން . ރާސް . ރޫޅައިލުން . ރޫޅުން . ރެސް . ރޭސް . ބަހުސް . ބަހުސްކުރުން . ބައިހަދައިފައިދިއުން . ބައިބަތް . ބައިއެއްކުރުން . ބައްދަލު . ބައްދަލުކުރުން . ބައްދަލުވުން . ބަލާހިންގެވުން . ބަލިކަލޯ ބޮލަށް ދެތުޅާ . ބަޑިދަނޑިއެޅުން . ބަޖިޔާ . ބާލީކޭން . ބިލެތްމައްޗަށްޖެހުން . ބޭލުން . ބޯބޯމަތިންބެލުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ