...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޔާން
ނ.
(1) ކަމެއް ހިނގި ގޮތާބެހޭ ގޮތުން ނުވަތަ ކަމަކާބެހޭގޮތުން ފާޅުކުރާ ބަސްތަކެއް.
(2) ގައިމުވާ ގައިމުވުން.
(3) ތަހުޤީގެއްގައި މީހެއްގެ ފަރާތުން ހޯދާބަހެއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންކެނޑުން . ހަކުރުދެންޏާ ބޮޑުބޭބެ . ހަމައެކަނި . ހަތްބުރީނަނުކޮޅުގައި . ހެޓު . ނަންބަރުދިނުން . ނޯޓު . ރަންކަނިބުރުން . ރަޖިސްޓަރީ . ރިޕޯޓު . ރިޕޯޓްނެގުން . ރޭޑިއޯމެސެޖު . ބަނޑުފުރިއެރުން . ބޭބޭކަނބަލުން . ބޭބޭކަލުން . ބޭސްފޮތް . ކަން . ކަޑަބޮއް . ކުޅިސަމާ . އިބްރާހިމްރަން . އިސްބަސް . އެހެންނާފަހެ . އެންމެ . އެކަނިނެގޭނީބޯވައެވެ. . ވަނަވަރު . ވަކާވަކާޔަށް . ވަޞިއްޔަތުނާމާ . ވާހަކަކިޔުން . ވާހަކަވަރުއޮޑުން . މަޒުމޫނު . މާ . މިހެނީ . މިތައް . މެސެޖު . ފަތްތޫރަހިންގުން . ފަތްތޫރާ . ފަސްގަނޑެއް ނުދާނެއެވެ. ދާނީ މީހާއެވެ . ފިތްކަނޑައިގެންދިއުން . ފުށްގަހުގުރާ . ފެށުން . ދާންދެން . ދުނިޔެ ހިނގަނީ ތޮށަލިދުޅައަށެވެ. . ދޫދޫމަތިން . ތަންހޯދުން . ތަންކޮޅު . ތަޅުދަނޑި . ތަކުބީރު . ތަފުސީރު . ތަފުސީލު . ތަފުސީލުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ