...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބަޔާންކުރުން
މ.
(1) ކަމެއް ހިނގި ގޮތާބެހޭގޮތުން ނުވަތަ ކަމަކާ ބެހޭގޮތުން ބަސްތަކެއް ފާޅުކުރުން.
(2) ފާޅުކުރުން.
(3) ގައިމުކޮށްދިނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަފުސީލުކުރުން . ސިފަކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ