...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރުވުން
ގެ ތެރެއަށް އެއްޗެއް ވަދެގެން ތާށިވުން.
(6) ވަޔާއި، އޮޔާއި، ކަނޑާއި، އަޑު ފަދަ އެއްޗެހި ގަދަވުން.
(7) އިންޖީނު ފަދަ ތަކެތީގެ ހިނގުން މަތިވުން.
(8) އިސްކުރު ބޯލްޓު ފަދަ އެއްޗެހި ޖަހައިގެން ހިމުންވުން.
(9) މަތިގަނޑު އުނގުރިފަދަ އެއްޗެހި ޖަހައިގެން ހަރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ރެއްސިވުން . ކުތިކެއުން . ކޮތަކެއުން . ވައިގަދަވުން . ވިދުން . ފިނިގަދަވުން . ފިތުން . ދަހިވުން . ދަހިވެތިވުން . ދަކުވުން . ދަތްޕިލާޖެހުން . ތޭރިލުން . ތޮއްޖެހުން . ގަދަވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ