...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރުދިނުން
މ.
(1) އެހީތެރިކަން ފޯރުވުން.
(2) ހިތްވަރުދިނުން.
(3) ވާގިދިނުން.
(4) ގަދަފަދަކަން ގެނައުން.
(5) ކަރަންޓްދިނުން.
(6) އަވަސްކުރުވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިތްވަރުދިނުން . އަތުގުޅުވައިލުން . އަތުގުޅުވުން . އިޚުތިޔާރުދިނުން . ވާގިދިނުން . ފަސްމުގުލުގައިހުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ