...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާރުލުން
މ.
(1) ބާރުގަދަކުރުން.
(2) ބާރުއެޅުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހިންހަރައިލުން . ހިންދިރުވުން . ނޯށުންދެމުން . ބަރުކުރުން . ބާރުއެޅުން . ކުނޑިޔަށް ހިފުން . ކޮއްޕުން . އަތާއަތާލުން . އަތްކުރުކޮށްލުން . އުންކާރުދިނުން . ވައުދެމުން . ވާގިލުން . ވޭންވަރަށް ހިފުން . ފައިކުރިޔަށްބާރުލުން . ދެފައިކުރިޔަށްބާރުލައިފައި . ތާއީދުލިބުން . ލުއި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ