...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާކީ
ނ.
(1) އިތުރުވެފައިހުންނަ ތަކެތި.
(2) އެއްޗަކުން ބަޔެއްނެގީމާ ދެން ހުންނަ ތަކެތި ނުވަތަ މިންވަރު.
(3) ޚަރަދުކޮށްފައި ދެން ހުންނަ މިންވަރު.
(4) ބޭނުމެއްނެތި ބޭކާރުވެފައި ހުންނަ ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަށިގަން . ބައިއަނާކެޑުން . ބާލީކޭން . ކަލިޔާބިރިންޖީ . ވައިވެގެންދިއުން . ދިގުގެއްލުން . ގީކޮއްޓެއި . ގެއްލިހުސްވުން . ސޭޅިވުން . ޖަމާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ