...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާވުން
މ.
(1) ގިނަދުވަސް ވެފައިވުން.
(2) ގެންގުޅެ ދެރަވުން.
(3) މަޖާޒު:
ގެންގުޅެ ގެންގުޅެ ނުވަތަ ބޭނުންކޮށްކޮށް ފޫހިވުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބައިޢަތު ހިފުން . ބައުވުން . ކަމަރީވުން . ކިޔަމަންގަތުން . މަގުފުރެދުން . މޫނުއަނބުރާލުން . ފުރާނާވުން . ފޭވެގަތުން . ދުނިޔެއަޅައިދިއުން . ދުނިޔެއެޅުން . ދުރުހެލިވުން . ދުރުވުން . ތައޮބާވުން . ތަޖުރިބާލިބުން . ލެނބުން . ގެރެންޓީހަމަވުން . ގެއްލެނިވުން . ގޯޅިއެޅުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ