...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާދަނޑި އެޑުން
މ.
(1) އެއްޗެއް ބިނދިގެން ދެބުރި ޖައްސާ ހިފެހެއްޓުމަށް އެހެން ދަނޑިގަނޑެއް އަޅާ ބަނުން.
(2) ދެއަތް ދެފަރާތަށް ދމާފައި ދަނޑި ގަނޑެއްގެ ދެކޮޅު ދެއަތް ތިލައިގައި ބަނުން.
(3) އަރާދަނޑި ބަނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ