...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބާލިޣުވުން
ްކުއްޖާއާއި އަންހެން ކުއްޖާއަށް ފަނަރަ އަހަރު ފުރިހަމަވުން.
(2) ފިރިހެނުން ކުއްޖާ ނުވައަހަރަ ފުރުމަށް ފަހު ނިދީގައި ނުވަތަ އެހެން ޙާލެއްގައިވިއަސް މަނިބޭރުވުން.
(3) އަންހެންކުއްޖާ އަށް ނުވައަހަރު ފުރުމަށްފަހު ޙައިޟުވުން.
(4) ބޮޑުވުން މިބަހުގެ 4 ވަނަ މާނަ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބޮޑުވުން . ބޮޑުމީހަކަށްވުން . އަންހެނަކަށްވުން . ފިރިފުރާވަރުވުން . ތަސައްރަފުފުދުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ