...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިހި
) މޫނުގައި ޖަހާ އޮށާޅަ.
(4) ގަސްގަހުގެ ފަތުގެ ދަށުގައި ހުންނަ އެތިއެތިކޮޅު.
(5) ބައެއްތަކެތި ފެނުކެއްކީމާ ނުވަތަ ހޫނުކުރީމާ އުފުލޭ ކުދިކުދި ތަންކޮޅުކޮޅު.
(6) ޒިންކާއި އެލްމެނިޔަމް ފަދަ ތަކެއްޗަށް ލޮނުގެ އަސަރުކުރުމުން އުފުލިފައި ހުންނަ ހަރު ތަންކޮޅުކޮޅު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިފޮޅު . ހަރުބިހި . ހިރުމާޖެހުން . ހިމަބިހި . ހިމަބިހިއެޅުން . ހިމަބިހިޖެހުން . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހީފުއްޕުން . ހުރަސްބިހި . ހުވަނި . ނެރަފޫ . ރަތްފިތަލި . ބިހިނެގުން . ބިހިކަސް . ބިހިގަނޑު . ބިހިޖެހުން . ބިންދަދު . ބިމެކަން . ބީހި . ބީހިބަލި . ބޮކިޖެހުން . ބޮޑުމިރުސްރިހަ . ކަށިބިހި . ކަށިދަދު . ކަޅުހިނި . ކަސް . ކަސްބިހި . ކަސްގަނޑު . ކިނބިސް . ކިޑިބިހި . ކެހި . އަނިބިހިރިހަ . އަރިދަފުސް . މަރަމައު . މާފޮޅުކަސް . ފަށި . ފާނަބަސަނދު . ފިތެލި . ފުއްވިދުރި . ފެންބިހި . ފެންކިހުނު . ފެންއެރުން . ފެންދުވަނި . ފޮޅުދުވަނި . ދާބިހި . ތުންބީހި . ލޭފިތް . ލޭދުވަނި . ލޯލިތައްކޮޅަށްޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ