...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިނދެލުން
މ.
(1) ގަސްގަހުން، މާ ނުވަތަ މޭވާފަދަތަކެތި ބިނުން.
މިބަސްލުއިކޮށް ބުނާގޮތް.
(2) ކާށިފަދަ ތަކެތި ހަރުއެއްޗަކުންޖަހައި ހުރަހަށް ދެކިބަކޮށްލުން.
(3) (ސ) އެއްޗެއްގެ އެއްކޮޅުގައި ނުވަތަ ދެކޮޅުގައިހިފައި ލަނބައި މެދުން މުގުރައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ