...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިން
ނ.
(1) ދުނިޔެ.
(2) ދުނިޔޭގެ ހިކިފަސް ތަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނދުކޭތަ . ހަނގުރާމަބިން . ހަނަފަސްބިން . ހަނުއެނބުރުން . ހަންޑިކުޑަ . ހަރިންމަ . ހަވާސާ . ހަމަބިން . ހަތް . ހިނި . ހިނޭޖެހުން . ހިންނަ . ހިރިގައު . ހިލަބިން . ހުޅުބަލިފެލާ . ހުދުފުއްފިލާ . ހުދެބިންހެމަ . ހެނދުވުން . ހޭޅި . ހޮޅިފަތް . ހޮޅިލައިމުގުރުން . ހޮޅިލުން . ނަރުދެމުން . ނާށިގަނޑުކުކުޅު . ނޫހިލަފާޖާރު . ރަށްހެލުން . ރަށްބޭރު . ރަށްގުޑުން . ރަނާ . ރަންކޮޅު . ރަންފުޅު . ރަންދިޔަ . ރައުޟާ . ރަތެބިންހެމަ . ރަތްދޭވާނި . ރާޅު . ރާޅުފޮނު . ރާޅުޖެހުން . ރާއުނދުން . ރޯނު . ބަށިކޯޓު . ބަނޑުރާޅަށްދެމުން . ބަނޑުރާޅުފަށް . ބަންޑާރަބިން . ބަންޑާރަކިބަ . ބަންޑާރަވައު . ބަންޑާރަގޯތި . ބަޑާދަނޑި . ބަޑިކޮށި . ބާލީސްލެއްވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ