...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިންމަތީގެ
ނ.
ބޮޑު މަސައްކަތެއް ނުވަތަ މަޝްރޫޢެއް ހިނގާ ސަރަޙައްދުގައި އެމަސައްކަތަކާއި ނުވަތަ އެމަޝްރޫޢަކާ ބެހޭ ކަންތައްތައް ހިންގުމަށް ހުންނަ އޮފީސް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދަރުނުއޮފީސް .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ