...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިރު
ނ.
ގެއްލުމަކާމެދު ނުވަތަ ނުރައްކަލަކާމެދު ހިތުގައި އުފެދޭ ސިހުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަން . ހަންޖެހުން . ހައިޑުރޯފޯބިޔާ . ހިތްބިރު . ހިތްބިރުގަތުން . ހިތްވަރުގަދަ . ހިތްވަރުގަދަކަން . ހިޔަންޏަށްމުޑިނުނަގާށޭ . ހީރުވަހައި ގޮވުން . ހީބިހި . ހީބިހިނެގުން . ހީވީމެޔަށް ފެންއެއްޗެއް އަޅައިލިހެންނެވެ. . ނަގޫނަގާފައިދިއުން . ނާމާން . ނާމާންކަން . ނާމާންއަޑު . ނާމާންވުން . ނިރުމަޅަ . ނުރައްކައު . ނުބައިއަޑު . ރަމަންނެގުން . ރޫހައެރުން . ރެފިއުޖީން . ބިރުހީވުން . ބިރުހެޔޮވުން . ބިރުބޮޑުވުން . ބިރުވެރި . ބިރުވެރިކަން . ބިރުދެއްކުން . ބިރުގަތުން . ބިރުގެންނެވުން . ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުންޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން . ބުލެކްމޭލުކުރުން . ބޮޑުޞަލަވާތް . ބޯސްލެއްވުން . ކަނޑުފޭރުން . އަމައްޔާތް . އަމާން . އަމާންކަން . އަމާންކުރުން . އަމާގާތުން ބުއި ކިރުގެ ރަހަލައްވާލާނަން . އަދަބުދެއްކުން . އާނ . އިރުވައިސައިތާނު . އުއްމުއްޞިބްޔާން . ވައިފޭރުން . ވަތައި . ވަގުފިނދަށް ބަދުރުވަ ލައިގަތުން . ވަސްވާސް . ވިރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ