...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިއްލޫރި
ނ.
ތިމަރަ އިންނާނީ ވެލިން އުފައްދާ އެއްޗެއް.
އާއްމުކޮށް މިހުންނާނީ އެތެރެ އެނގޭ ގޮތަށެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިއުޅައު . ހަބަރުގަސް . ހީރާ . ހުންބަލާ ކަށިގަނޑު . ހުއިފިލަނޑާ . ނެގެޓިވު . ރަހަލުން . ރީސް . ބައްތިހޮޅި . ބިއްލޫރިބޮކި . ބިއްލޫރިކަފާކަށި . ބިއްލޫރިތަށި . ބިއްލޫރިގަނޑަ . ބިއްލޫރިގަނޑު . ބިއްލޫރިގަސް . ބޮކި . ބޮޑުއުނގުރިޖެހިފުޅި . ކަނޑުލޮނު . ކުރަނޑި . ކުރިކީލަ . ކެފުން . ކޮށިބިއްލޫރި . ކޮންނަ ރޮންދާ . އައިނު . އައިނުލޯ . އަލިމަސްކަށި . އަލިފާންއެޅުން . އުނބުގަނޑު . އުޑުވިލާ . އޮށް . އޮޑިކާބޮޑުމަސް. . ވަތުތަށި . މަންދީލަ . މަސްކޮށި . މަސްޓޭންކު . މިނާ . މުގުރުން . މޫނުބަލާލޯގަނޑު . ފަސްއޮށް . ފަސްއޮށްބައި . ފަސްލޭންބައްތި . ފުޅި . ފުޅިތޮށި . ފުސް . ފުސްއެރުން . ފުސްޖެހުން . ފެންބޯތަށި . ފެންތިކި . ތަށި . ތަޅައިގެންދިއުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ