...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިތްޖެހުން
މ.
(1) އިންސާނާއާއި އަދި އެހެނިހެން ދިރޭތަކެތި ވަރުބަލިވެގެން ބިތަށްލައްވުން.
(2) ފިކުރު ހުސްވެ ހުއްޓިފައި ހުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތާޖެހުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ