...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލަވެޔޮ
ނ.
ބިމުގައި ދުވާ ފަތް ކުދި ވެލެއް.
މީގައި ނޫކުލައިގެ މަލެއް އަޅައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބިލެއްވެޔޮ . ވެއްޕިލާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ