...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލު
ނ.
(1) ފައިސާ ދައްކަންޖެހޭ މިންވަރު އަންގައިދޭ ލިޔުން.
(2) ޤާނޫނު ހަދާމަޖިލިހުން ފާސްކުރުމަށް ހުށަހަޅާ ޤާނޫނުގެ ދެލިކޮޕީ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
މަޝްރޫޢު . ތުންޑުއާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ