...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިލެތްމަލާފަތް
ނ.
ބިލެތް ޖަހާން ނުވަތަ އަޅާން ގެންގުޅޭ ކަންވާރެއް.
މިއީ މަތިޖެހޭ ގޮތަށް ލޮއިން ހަދާފައި ހުންނަ ކުޑަ މަލާފަތެކެވެ.
އެކި ސިފަސިފައިގައި މިހަދާފައި ހުރެއެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ