...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބިސް
ްޓެއްގެ ތެރޭގައި އޮންނަ ލޮނދިގަނޑަކާއި ގޮބޮޅިޔެއްގެ މައްޗަށް އެކުލެވިގެންވާ އެއްޗެކެވެ.
(2) އަންހެނާގެ ނުވަތަ އަންހެންއެތީގެ ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގައި އުފެދޭ ދަރިމައިވުމުގެ ސެލް.
(3) ބައެއް ކަހަލަ މޭވާއާއި ދިވެހި ހަކުރު ނުބައިވެގެން އުފެދޭ ކުދިކުދި ފުއްފުއް.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަންޑިކަރުނަ . ހަލޫހިނަ . ހަޝިޝް . ހާލި . ހާލިވުން . ހިނިބިސް . ހިނޭ . ހިނޭޖެހުން . ހިކިމޭބިސްކަދުރު . ހުއިފިލަނޑާ . ހުދުހިމެރި . ހުތް . ހެއިނެތި . ހެދިކާއެއްޗެހި . ހޯނުބިސް . ހޯގުޅާ . ނަބީޒު . ނިއުޅުންޖެހުން . ނުދޮންނަފޮތި . ނޮޅުން . ރަނގަބީ . ރަނޑު . ރަނޑުކަން . ރަނޑުވުން . ރާރާގުޑި . ރާޅުބިސް . ރާޅުފޮށި . ރިހާކުރުބޮލި . ރިނދަވާލި . ރޮނޑު . ރޯމޭބިސްކަދުރު . ބަންގާޅުރޮށި . ބަރާ އޮޑިއަކަށް ބިސްމިވެސް ބަރުވާނެ . ބަޓަރުބިސްކޯދު . ބިހިއެޅުން . ބިހުކަޑި . ބިއްސާ . ބިސްހާލި . ބިސްހިނި . ބިސްބޯކިބާ . ބިސްކީމިޔާ . ބިސްކޯޒު . ބިސްއައްޕަން . ބިސްއުޅާލި . ބިސްއެޅުން . ބިސްވަރު . ބިސްވަޅު . ބިސްވެލާ . ބިސްމަޅި ދުއްވުން . ބިސްމި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ