...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީހުން
ެ ގައިގައި ބީހުން.
(3) ފުރާ ދުައްވާ އުޅަނދެއް ރަށެއްގެ ވެލިގަނޑުގައި ނުވަތަ ގޮނޑުއާނުގާޖެހުން ނުވަތަ ތޮށީގައި ނުވަތަ ފަޅުގެ އަޑީގައި ޖެހުން.
މަޖާޒު (4) ކަރުގައި އަޅައިގަތުން.
(5) ވައިރޯޅި އެއްޗެއްގައި ޖެހިލުން.
(6) ރަށެއްގެ ގޮނޑުދޮށަށް ރާޅު އައިސް ނިމުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބީހުން . ވަވަރަލުން . ފަރަށްއެރުން . ލެއްގުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ