...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބީލަން
ނ.
ނީލަމެއްގެ ސިފައިގައި މަސައްކަތެއް ކުރުމަށް ނުވަތަ ތަނެއް ކުއްޔަށް ހިފުމަށް އަގު ހުށަހެޅުމުގެ ކަންތައްތައް.
މިސާލު:
ސަރުކާރުން ކުރުނބާވިލެޖް މިހާރުވަނީ ބީލަމަށް ލައިފައެވެ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ