...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުނުން
މ.
(1) އަނގައިން ބަސްބޭރުކުރުން.
(2) ބަސްތަކަކުން އެއްޗެއް އެންގުން.
(3) އިޝާރާތަކުން އަޑަކުން ލިޔުމަކުން އެއްޗެއް އެންގުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަނޑަސްތުންވުން . ހަރާންކުރުން . ހައްޕުކިއުން . ހިމާރަށްގޮވުން . ހިތްޙަލާލުދިނުން . ހުޅަތުން ކިޔުން . ހުކުންބުނުން . ހުވާ . ހުވާކުރުން . ހުތުރުބަސް . ހެކިދިނުން . ނަންގަތުން . ނަފީވުން . ނަދުރަށް ސަލާންޖެހުން . ނަދުރުގަތުން . ނަގޫއެނބުރުން . ނާނާ . ނީހަމޮށުން . ރަންކިއުން . ރާބޯންދިނުން . ރާއޭދިނުން . ރިވާ . ރިވާކުރުން . ބަހުންޖެހުން . ބަޅުއެނބުރުން . ބައިސާބުނުން . ބަފައެކޭހަމަކުރުން . ބަސް . ބަސްހުއްޓުން . ބާޖީ . ބާޖުމެރުން . ބިސްމިކިޔުން . ބުނުއްވުން . ބުނެކިޔުން . ބުނެލުން . ބުން . ބުންވުން . ބޮޑާދެއްކުން . ބޮޑުކެނޑުން . ބޮޑުއަކުރުން ލިޔުން . ބޮޑުފުފޭތަޅައިލުން . ބޯންދިނުން . ކަންފަތްޕުޅަށް އެރުވުން . ކަންތަކުކިޔުން . ކުފުރު . ކުފުރުވުން . ކުސް . އަނގަފުރައިފައިބުނުން . އަބުރާބެހުން . އަޅައިގޮވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ