...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުން
ނ.
(1) ގަހުވަހަދާއޮށް.
(2) ނާފަހަރުގެ ގޯސީގެ ދަންމާނު ދަމާން ދުއްވާފައި އޮންނަ ގަސް.
(3) ސަބުދެރިޔާ މަތީން ދިރުނބަލަށް ނެރެފައި އޮންނަ ގަސް.
(4) ޒީލައިގެ އިދިކޮޅު.
(5) (ބދ) ބަޑި.
(6) މަޒާޖު:
ރުޅި މައްޗަށް ގޮސްގެން އަނގައިން ނުބުނާ ނުބުނުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަބަސް . ހަނާ . ހަނާވުން . ހަރުހަށްފަތި . ހަރުވުން . ހަރުފަވިހަ . ހަރުފަތަށް އެރުން . ހަރުފަތުކޭން . ހަމަނޭވާލުން . ހަމަބިމަށްފޭބުން . ހަމައަލިލިބުން . ހަމަދުވެލި ލިބުން . ހަމްދަރުދީވުން . ހަލާކިފަންބުޑާ . ހަލާކުވުން . ހަސް . ހާހޫރަޖެހުން . ހާސިލު . ހާސިލުވުން . ހާސް . ހިރު . ހިރުގިރުން . ހިމަބޯދު . ހިދާޔަތްލިބުން . ހިތަށްފިނިކަންލިބުން . ހިތާވުން . ހިތި . ހިތިފިލުން . ހިތުގައިޖެހުން . ހިތްހަށިހަމަވުން . ހިތްއަތުލުން . ހިތްފަޅައިގެންދިއުން . ހިތްފުރިއެރުން . ހިސްޓީރިޔާ . ހިޔައުއެޅުން . ހުންއައުން . ހުޅަނގުދެކުނު . ހުކުރު ހިނގުން . ހުލި . ހުލިވުން . ހޫނުކަން . ހެއިނެތި . ހެއިއެރުން . ހެއިލުން . ހެއިޖެހުން . ހެދި . ހެޔޮރޯޅިވުން . ހެޔޮފޯރުން . ހޭނުން . ހޭއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ