...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުންއަޑު
ނ.
(1) ޒީލައަޑުގެ އިދިކޮޅު.
(2) ތަނެއްގައި އެއްއަޑަކަށް ހިފައިފައި ހުންނަ ބަރުއަޑު.
(3) ބެރުގެ ތޮއިކޮޅުގައި ޖެހީމައި އިވޭ އަޑު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ބަން . ބޫންއަޑު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ