...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަ
ނ.
ކަމަކަށް އުފުލަންޖެހޭ އުނދަގޫ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށަވާލި . ހަށިކޮޅުބުރަފުޅުވުން . ހަށިލުއި . ހަށިލުއިކަން . ހަށިލުއިވުން . ހަނދުފަޅިބިބީ . ހަނު . ހަންކެނޑުން . ހަންދަރު . ހަންޑިހުނިގޮނޑި . ހަކުރުބޮލި . ހައިޑުރޯއިލެކްޓްރިކު . ހަތަރުއަނގޮޅި . ހަލުއި . ހަޑިހޭވުން . ހިރުނބު . ހިކަނދިތުންމިޔަރު . ހިލުން . ހުންގާނުފަހުފޮތި . ހުރަސްގަޅިލޮނދިމަސް . ހުޅުނބުފިލާ . ހުއިފަތުހިކާ . ހުދުރޮނޑު . ހުދެންމަސްދަރި . ހުތްދިނުން . ހޫނުއުޅާ . ހެއްލުން . ހެލިކޮޕްޓަރު . ހޭރިޔާކުރުން . ހޮން ބޮއް . ހޯސާ . ނަނު . ނަރުވާ ހަނދި . ނައިބޮލި . ނަގޫހުދުމަޑި . ނަސީބުހެޔޮވުން . ނުރަބޮޅު . ނޫމަސްހިބަރު . ނޫމުގުރާން . ރަނބާލި . ރަނގަބީ . ރަންރޮނގުލޮނދިމަސް . ރައްކާ . ރަތްރޭރު . ރަތްރީނދޫމަސް . ރަތްބަނޑުލަނޑާ . ރަތްބުރެކި . ރަސްފޫ އެނބުރި . ރާބުޅަ . ރާޅުފޮށި .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ