...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރަހެލިކަން
ނއނ.
(1) ހަށިގަނޑު ބަރުކަން.
(2) ބަރުހެލިކަމުގެ ސަބަބުން ހަށިގަނޑަށް ވެރިވާ ކަންނެތްކަން.
(3) ވަރުބަލިކަން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަށިލުއި . ބަރުހެލިކަން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ