...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރައިގަތުން
މ.
(1) ހިމުން އެއްޗެތިތަކެއް ނުވަތަ ދިޔާ އެއްޗަކުން ތިކިތަކެއް އަރައިގެން ދިއުން.
(2) މެހި ކުނަމެހިފަދަ ތަކެތި ބޮނޑިޔަކަށް ތިބެފާ އެކީ އުދުއްސައިގަތުން.
(3) ދުން އަރައިގަތުން.
(4) ބުރުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ތަންޑާއެރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ