...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުރުޖެހުން
ގެ ކައިރިން ސައިކަލެއް ފަދަ އެއްޗެއްގައި ގިނަގިނައިން ދުއްވުން ނުވަތަ ހިނގުން.
(3) އެންމެން ހިމެނޭގޮތަށް ފަހަރަކު މީހަކަށް ޖެހޭގޮތަކަށް ކަމެއް ހިނގަމުން ދިއުން.
(4) މުނިފޫހިފިލުވުމުގެ ގޮތުން ނުވަތަ ވަކިކަމަކު ރަށުތެރޭގައި ދުއްވައިލުން، ނުވަތަ ހިނގައިލުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ދައުރުވުން . ޠަވާފުކުރުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ