...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުންޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން
"ބުޅަލުބުޑުގައި އުނބުން ޖެހީމާ ދާހެން ދިޔުން" (މިސާލުބަހެއް) (1) ބިރުން ފަސްބަލާނުލައި، ހަރުކޮށް ދުވެފައި ދިޔުން.
(2) ފަސްބަލާނުލައި ދުވެފައިދިއުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ