...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއް
ނ.
(1) އަންހެނުންގެ އުރަމަތި.
(2) ކުޑަކުދިންގެ ބަހުރުވައިގައި ކިރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުވުން . ހައިރާންކަން . ހަތްދެވި . ހަތްޤިރާއަތް . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހެއި . ހެއިއެރުން . ހެއިޖެހުން . ހޭ . ހޭހުރުން . ހޭބުއްދި . ހޭއެރުން . ހޭވަރި . ހޭވަރިވުން . ހޭޖެހުން . ނުކުޅެދުން . ނުކުޅެދުންތެރި . ނުކުޅެދުންތެރިކަން . ނުކުޅެދޭމީހާ . ނުފޯރުން . ރަންބުއްދި . ރަންބުއްދިވުން . ރުޅިއިސްކުރުން . ބުއްދިފިލައިދިއުން . ބުއްދިރަންވުން . ބުއްދިފިލުން. . ބުދުހާ . ބުޑިސްޓުން . ބޮހޮލާ . ބޮހޮލާކަން . ބޮހޮލާވުން . ބޯ . ބޯނުބައިވުން . ބޯބޮޑުކަން . ބޯބޮޑުވުން . ބޯދޮލަނގު . ބޯދޮލަނގު . ކަފަތޮޅި . އަޖައިބު . އިހަމަތް . އެއްވަނަބުއްދި . އޮށަނިކައިގެންއުޅުން . އޮޅުން . ވިސްނުންތޫނު . ވިސްނުންތެރި . ވިސްނުންތެރިން . ވިސްނުންތެރިކަން . ވިސްނުންތެރިޔާ . ވިސްނޭވަރުވުން .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ