...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއްދި
ނ.
(1) ތަންދޮރު ވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރު.
(2) ދޭހަވުމުގެ ބާރު.
(3) ވިސްނުމުގެ ބާރު.
(4) ހައިވާނުންގެ ތެރެއިން އިންސާނުން ތަފާތުކޮށް ދޭބާރު.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުވުން . ހައިރާންކަން . ހާލިފަންކެޑިޖެހުން . ހެއި . ހެއިއެރުން . ހެއިޖެހުން . ހޭ . ހޭހުރުން . ހޭބުއްދި . ހޭއެރުން . ހޭވަރި . ހޭވަރިވުން . ހޭޖެހުން . ރަންބުއްދި . ރަންބުއްދިވުން . ރުޅިއިސްކުރުން . ބުއްދިފިލައިދިއުން . ބުއްދިރަންވުން . ބުއްދިފިލުން. . ބޮހޮލާ . ބޮހޮލާކަން . ބޮހޮލާވުން . ބޯ . ބޯނުބައިވުން . ބޯބޮޑުކަން . ބޯބޮޑުވުން . އަޖައިބު . އިހަމަތް . އެއްވަނަބުއްދި . އޮށަނިކައިގެންއުޅުން . އޮޅުން . ވިސްނުންތޫނު . ވިސްނުންތެރި . ވިސްނުންތެރިން . ވިސްނުންތެރިކަން . ވިސްނުންތެރިޔާ . ވިސްނޭވަރުވުން . މަންތިރި . މަރުކޮސް . މަރޮކަބި . މައްތިރި . މީދާކޭ އުނބު . މުކައްލަފު . މުޙައްނިކު . މޮޔަ . މޮޔަކަން . މޮޔަވުން . ފަކިނި . ފިކުރު .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ