...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއްދިބޯ
ނ.
(1) ވިސްނުންތެރިޔާ (2) ތިމާ ބޭނުންވެގެން އުޅޭކަމެއް ހާސިލުކޮށް ގަތުމަށް ކުޅަދާނަ މީހާ.
(3) ހީލަތްތެރިޔާ.
(4) މަކަރުވެރިޔާ.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ