...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުއްދިވެރި
ނއ.
(1) ތަންދޮރުވަކިކޮށް ދެނެގަތުމުގެ ބާރުލިބިހުރި.
(2) ދޭހަވުމުގެބާރު ލިބިހުރި.
(3) ވިސްނުމުގެ ބާރު ލިބިހުރި.
(4) ޙައިވާނުން ގެތެރެއިން އިންސާނުން ތަފާތު ކޮށްދޭ ބާރު ލިބިހުރި.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
ހަރުކުލައިގެ މީހުން . ހަރުވުން . ހެއިޖެހުން . ވިސްނުންތެރި . ވިސްނުންތެރިން . ވިސްނުންތެރިކަން . ވިސްނުންތެރިޔާ . މަންތިރި . މައްތިރި . މުޙައްނިކު . ފުރައައްތަ . ޙިކުމަތްތެރި . ޙިކުމަތްތެރިކަން . ޙިކުމަތްތެރިވުން . ޙިކުމަތްތެރިޔާ .
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ