...ތާނައިން ބަހެއް ލިއުއްވަން ފައްޓަވާ

ބުލެކްމޭލުކުރުން
މ.
މީހުން ސިއްރުން ކޮށްފައިހުންނަ ކުށްތަކާ، އަބުރާ އިއްޒަތަށްޓަކާ ނުވަތަ ލިބިދާނެ ގެއްލުމަކަށްޓަކައި ވަންހަނާކޮށްފައި ހުންނަ ކަންތައްތަކުގައި މަޢުލޫMާތު ލިބިފައިވާކަމުގެ ބިރުދައްކައިގެން ފައިސާއާ ތަކެތި ހޯދުން.
ގުޅުން ހުރި ބަސް
އަކުރުތަކުގެ ރަދީފު
ހ ށ ނ ރ ބ ޅ ކ އ ވ މ ފ ދ ތ ލ ގ ޏ ސ ޑ ޒ ޓ ޔ ޕ ޖ ޗ ޘ ޙ ޚ ޛ ޜ ޝ ޞ ޟ ޠ ޡ ޢ ޣ ޤ ޥ